Bird park

Humour May 23rd, 2007

Eh, siao eh…

Simi dai ji? Le mai dap pai kew wa siao eh…. wa ngm si siao eh… wa wu mia one, ok?

No lah… siao eh got more qing qie gan mah…

Simi qing qie gan? Le mai ga wa luan lai…

No la… actually want to ask you if you want go bird park

Huh? Ke kua jiao? Kua simi jiao?

Simi jiao mah wu… ng sek eh jiao, chee sek eh jiao… lam sek eh jiao…

Eh! Simi lam sek eh jiao? Le mai ka wa luan gong… wa si refined eh citizen, ok? Mai ga wa gong simi lam sek jiao…

No la… wa friend wu 4 tickets to kua jiao…

Ah, again! Wa ga le gong liao… mai da bai gong simi jiao wei… jin pai tia, ok?

Ok ok… solly la… So how? Want to go kuah… i mean see bird?Leave a Comment

%d bloggers like this: